thepong
TRƯỜNG THỊNH PHÁT là một trong những cơ sở phân phối các loại thép uy tín và chất lượng nhất tại Bình Dương. Các sản phẩm được cung cấp như thép hộp, thép ống, thép tấm, thép tấm, thép hình,... Và sau đây là bảng giá các loại thép hộp đen.
 

Bảng giá thép hộp vuông 

QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 12x12x0,7lyx6000mm                        1,49                      23.000                      34.276  
Thép hộp vuông 12x12x0,8lyx6000mm                        1,69                      23.000                      38.825  
Thép hộp vuông 12x12x1lyx6000mm                        2,07                      23.000                      47.665  
Thép hộp vuông 12x12x1,1lyx6000mm                        2,26                      23.000                      51.955  
Thép hộp vuông 12x12x1,2lyx6000mm                        2,44                      23.000                      56.158  
Thép hộp vuông 12x12x1,4lyx6000mm                        2,80                      23.000                      64.305  
Thép hộp vuông 12x12x1,5lyx6000mm                        2,97                      23.000                      68.248  
                              -                        23.000                               -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 14x14x0,7lyx6000mm                        1,75                      23.000                      40.342  
Thép hộp vuông 14x14x0,8lyx6000mm                        1,99                      23.000                      45.759  
Thép hộp vuông 14x14x1lyx6000mm                        2,45                      23.000                      56.332  
Thép hộp vuông 14x14x1,1lyx6000mm                        2,67                      23.000                      61.488  
Thép hộp vuông 14x14x1,2lyx6000mm                        2,89                      23.000                      66.558  
Thép hộp vuông 14x14x1,4lyx6000mm                        3,32                      23.000                      76.438  
Thép hộp vuông 14x14x1,5lyx6000mm                        3,53                      23.000                      81.248  
                              -                        23.000                               -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 20x20x0,7lyx6000mm                        2,55                      23.000                      58.542  
Thép hộp vuông 20x20x0,8lyx6000mm                        2,89                      23.000                      66.558  
Thép hộp vuông 20x20x1lyx6000mm                        3,58                      23.000                      82.331  
Thép hộp vuông 20x20x1,1lyx6000mm                        3,92                      23.000                      90.087  
Thép hộp vuông 20x20x1,2lyx6000mm                        4,25                      23.000                      97.757  
Thép hộp vuông 20x20x1,4lyx6000mm                        4,91                      23.000                    112.837  
Thép hộp vuông 20x20x1,5lyx6000mm                        5,23                      23.000                    120.246  
Thép hộp vuông 20x20x2lyx6000mm                        6,78                      23.000                    155.995  
Thép hộp vuông 20x20x2,5lyx6000mm                        8,24                      24.000                    197.820  
                              -                                   -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 25x25x0,7lyx6000mm                        3,20                      23.000                      73.708  
Thép hộp vuông 25x25x0,8lyx6000mm                        3,65                      23.000                      83.891  
Thép hộp vuông 25x25x1lyx6000mm                        4,52                      23.000                    103.997  
Thép hộp vuông 25x25x1,1lyx6000mm                        4,95                      23.000                    113.920  
Thép hộp vuông 25x25x1,2lyx6000mm                        5,38                      23.000                    123.756  
Thép hộp vuông 25x25x1,4lyx6000mm                        6,22                      23.000                    143.169  
Thép hộp vuông 25x25x1,5lyx6000mm                        6,64                      23.000                    152.745  
Thép hộp vuông 25x25x2lyx6000mm                        8,67                      24.000                    207.994  
Thép hộp vuông 25x25x2,5lyx6000mm                      10,60                      24.000                    254.340  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 30x30x0,7lyx6000mm                        3,86                      23.000                      88.874  
Thép hộp vuông 30x30x0,8lyx6000mm                        4,40                      23.000                    101.224  
Thép hộp vuông 30x30x1lyx6000mm                        5,46                      23.000                    125.663  
Thép hộp vuông 30x30x1,1lyx6000mm                        5,99                      23.000                    137.752  
Thép hộp vuông 30x30x1,2lyx6000mm                        6,51                      23.000                    149.755  
Thép hộp vuông 30x30x1,4lyx6000mm                        7,54                      23.000                    173.501  
Thép hộp vuông 30x30x1,5lyx6000mm                        8,05                      23.000                    185.244  
Thép hộp vuông 30x30x2lyx6000mm                      10,55                      23.000                    242.659  
Thép hộp vuông 30x30x2,5lyx6000mm                      12,95                      24.000                    310.860  
Thép hộp vuông 30x30x3lyx6000mm                      15,26                      24.000                    366.250  
Thép hộp vuông 30x30x4lyx6000mm                      19,59                      24.000                    470.246  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 40x40x0,8lyx6000mm                        5,91                      23.000                    135.889  
Thép hộp vuông 40x40x1lyx6000mm                        7,35                      23.000                    168.995  
Thép hộp vuông 40x40x1,2lyx6000mm                        8,77                      23.000                    201.754  
Thép hộp vuông 40x40x1,4lyx6000mm                      10,18                      23.000                    234.166  
Thép hộp vuông 40x40x1,5lyx6000mm                      10,88                      23.000                    250.242  
Thép hộp vuông 40x40x1,8lyx6000mm                      12,95                      23.000                    297.951  
Thép hộp vuông 40x40x2lyx6000mm                      14,32                      23.000                    329.323  
Thép hộp vuông 40x40x2,5lyx6000mm                      17,66                      23.000                    406.238  
Thép hộp vuông 40x40x3lyx6000mm                      20,91                      24.000                    501.898  
Thép hộp vuông 40x40x4lyx6000mm                      27,13                      25.000                    678.240  
Thép hộp vuông 40x40x5lyx6000mm                      32,97                      25.000                    824.250  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 50x50x1lyx6000mm                        9,23                      23.000                    212.327  
Thép hộp vuông 50x50x1,2lyx6000mm                      11,03                      23.000                    253.752  
Thép hộp vuông 50x50x1,4lyx6000mm                      12,82                      23.000                    294.831  
Thép hộp vuông 50x50x1,5lyx6000mm                      13,71                      23.000                    315.240  
Thép hộp vuông 50x50x1,8lyx6000mm                      16,35                      23.000                    375.948  
Thép hộp vuông 50x50x2lyx6000mm                      18,09                      23.000                    415.987  
Thép hộp vuông 50x50x2,5lyx6000mm                      22,37                      23.000                    514.568  
Thép hộp vuông 50x50x3lyx6000mm                      26,56                      23.000                    610.981  
Thép hộp vuông 50x50x4lyx6000mm                      34,67                      24.000                    831.974  
Thép hộp vuông 50x50x5lyx6000mm                      42,39                      25.000                1.059.750  
Thép hộp vuông 50x50x6lyx6000mm                      49,74                      25.000                1.243.440  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 60x60x1lyx6000mm                      11,12                      23.000                    255.659  
Thép hộp vuông 60x60x1,2lyx6000mm                      13,29                      23.000                    305.751  
Thép hộp vuông 60x60x1,4lyx6000mm                      15,46                      23.000                    355.496  
Thép hộp vuông 60x60x1,5lyx6000mm                      16,53                      23.000                    380.238  
Thép hộp vuông 60x60x1,8lyx6000mm                      19,74                      23.000                    453.946  
Thép hộp vuông 60x60x2lyx6000mm                      21,85                      23.000                    502.651  
Thép hộp vuông 60x60x2,5lyx6000mm                      27,08                      23.000                    622.898  
Thép hộp vuông 60x60x3lyx6000mm                      32,22                      23.000                    740.977  
Thép hộp vuông 60x60x4lyx6000mm                      42,20                      23.000                    970.637  
Thép hộp vuông 60x60x5lyx6000mm                      51,81                      25.000                1.295.250  
Thép hộp vuông 60x60x6lyx6000mm                      61,04                      25.000                1.526.040  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 70x70x4lyx6000mm                      49,74                      25.000                1.243.440  
Thép hộp vuông 70x70x5lyx6000mm                      61,23                      25.000                1.530.750  
Thép hộp vuông 70x70x6lyx6000mm                      72,35                      25.000                1.808.640  
Thép hộp vuông 70x70x8lyx6000mm                      93,45                      25.000                2.336.160  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 75x75x1,5lyx6000mm                      20,77                      23.000                    477.735  
Thép hộp vuông 75x75x1,8lyx6000mm                      24,82                      23.000                    570.942  
Thép hộp vuông 75x75x2lyx6000mm                      27,51                      23.000                    632.647  
Thép hộp vuông 75x75x2,5lyx6000mm                      34,15                      23.000                    785.393  
Thép hộp vuông 75x75x3lyx6000mm                      40,69                      23.000                    935.971  
Thép hộp vuông 75x75x4lyx6000mm                      53,51                      23.000                1.230.629  
Thép hộp vuông 75x75x5lyx6000mm                      65,94                      25.000                1.648.500  
Thép hộp vuông 75x75x6lyx6000mm                      78,00                      26.000                2.027.938  
Thép hộp vuông 75x75x8lyx6000mm                    100,98                      26.000                2.625.542  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 80x80x2lyx6000mm                      29,39                      23.000                    675.979  
Thép hộp vuông 80x80x2,5lyx6000mm                      36,50                      23.000                    839.558  
Thép hộp vuông 80x80x3lyx6000mm                      43,52                      23.000                1.000.969  
Thép hộp vuông 80x80x4lyx6000mm                      57,27                      23.000                1.317.293  
Thép hộp vuông 80x80x5lyx6000mm                      70,65                      23.000                1.624.950  
Thép hộp vuông 80x80x6lyx6000mm                      83,65                      25.000                2.091.240  
Thép hộp vuông 80x80x8lyx6000mm                    108,52                      26.000                2.821.478  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 90x90x1lyx6000mm                      16,77                      23.000                    385.655  
Thép hộp vuông 90x90x1,2lyx6000mm                      20,08                      23.000                    461.746  
Thép hộp vuông 90x90x1,4lyx6000mm                      23,37                      23.000                    537.490  
Thép hộp vuông 90x90x1,5lyx6000mm                      25,01                      23.000                    575.232  
Thép hộp vuông 90x90x1,8lyx6000mm                      29,91                      23.000                    687.939  
Thép hộp vuông 90x90x2lyx6000mm                      33,16                      23.000                    762.643  
Thép hộp vuông 90x90x2,5lyx6000mm                      41,21                      23.000                    947.888  
Thép hộp vuông 90x90x3lyx6000mm                      49,17                      23.000                1.130.965  
Thép hộp vuông 90x90x4lyx6000mm                      64,81                      23.000                1.490.621  
Thép hộp vuông 90x90x5lyx6000mm                      80,07                      24.000                1.921.680  
Thép hộp vuông 90x90x6lyx6000mm                      94,95                      25.000                2.373.840  
Thép hộp vuông 90x90x8lyx6000mm                    123,59                      26.000                3.213.350  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 100x100x1,2lyx6000mm                      22,34                      23.000                    513.744  
Thép hộp vuông 100x100x1,4lyx6000mm                      26,01                      23.000                    598.155  
Thép hộp vuông 100x100x1,5lyx6000mm                      27,84                      23.000                    640.230  
Thép hộp vuông 100x100x1,8lyx6000mm                      33,30                      23.000                    765.936  
Thép hộp vuông 100x100x2lyx6000mm                      36,93                      23.000                    849.307  
Thép hộp vuông 100x100x2,5lyx6000mm                      45,92                      23.000                1.056.218  
Thép hộp vuông 100x100x3lyx6000mm                      54,82                      23.000                1.260.961  
Thép hộp vuông 100x100x3,5lyx6000mm                      63,63                      23.000                1.463.538  
Thép hộp vuông 100x100x4lyx6000mm                      72,35                      23.000                1.663.949  
Thép hộp vuông 100x100x5lyx6000mm                      89,49                      24.000                2.147.760  
Thép hộp vuông 100x100x6lyx6000mm                    106,26                      25.000                2.656.440  
Thép hộp vuông 100x100x8lyx6000mm                    138,66                      26.000                3.605.222  
Thép hộp vuông 100x100x10lyx6000mm                    169,56                      26.000                4.408.560  
Thép hộp vuông 100x100x12lyx6000mm                    198,95                      26.000                5.172.710  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 120x120x2lyx6000mm                      44,46                      23.000                1.022.635  
Thép hộp vuông 120x120x2,5lyx6000mm                      55,34                      23.000                1.272.878  
Thép hộp vuông  120x120x3lyx6000mm                      66,13                      23.000                1.520.953  
Thép hộp vuông  120x120x3,5lyx6000mm                      76,82                      23.000                1.766.862  
Thép hộp vuông  120x120x4lyx6000mm                      87,42                      23.000                2.010.605  
Thép hộp vuông  120x120x5lyx6000mm                    108,33                      24.000                2.599.920  
Thép hộp vuông  120x120x6lyx6000mm                    128,87                      24.000                3.092.774  
Thép hộp vuông 120x120x8lyx6000mm                    168,81                      26.000                4.388.966  
Thép hộp vuông 120x120x10lyx6000mm                    207,24                      26.000                5.388.240  
Thép hộp vuông 100x100x12lyx6000mm                    244,17                      26.000                6.348.326  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 125x125x2lyx6000mm                      46,35                      23.000                1.065.967  
Thép hộp vuông 125x125x2,5lyx6000mm                      57,70                      23.000                1.327.043  
Thép hộp vuông  125x125x3lyx6000mm                      68,95                      23.000                1.585.951  
Thép hộp vuông  125x125x3,5lyx6000mm                      80,12                      23.000                1.842.693  
Thép hộp vuông  125x125x4lyx6000mm                      91,19                      23.000                2.097.269  
Thép hộp vuông  125x125x5lyx6000mm                    113,04                      24.000                2.712.960  
Thép hộp vuông  125x125x6lyx6000mm                    134,52                      26.000                3.497.458  
Thép hộp vuông 125x125x8lyx6000mm                    176,34                      26.000                4.584.902  
Thép hộp vuông 125x125x10lyx6000mm                    216,66                      26.000                5.633.160  
Thép hộp vuông 125x125x12lyx6000mm                    255,47                      26.000                6.642.230  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 150x150x2lyx6000mm                      55,77                      24.000                1.338.394  
Thép hộp vuông 150x150x2,5lyx6000mm                      69,47                      24.000                1.667.340  
Thép hộp vuông  150x150x3lyx6000mm                      83,08                      24.000                1.994.026  
Thép hộp vuông  150x150x3,5lyx6000mm                      96,60                      24.000                2.318.450  
Thép hộp vuông  150x150x4lyx6000mm                    110,03                      24.000                2.640.614  
Thép hộp vuông  150x150x5lyx6000mm                    136,59                      25.000                3.414.750  
Thép hộp vuông  150x150x6lyx6000mm                    162,78                      25.000                4.069.440  
Thép hộp vuông 150x150x8lyx6000mm                    214,02                      26.000                5.564.582  
Thép hộp vuông 150x150x10lyx6000mm                    263,76                      26.000                6.857.760  
Thép hộp vuông 150x150x12lyx6000mm                    311,99                      26.000                8.111.750  
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 160x160x5lyx6000mm                    146,01                      26.000                3.796.260  
Thép hộp vuông 160x160x6lyx6000mm                    174,08                      26.000                4.526.122  
Thép hộp vuông 160x160x8lyx6000mm                    229,09                      26.000                5.956.454  
Thép hộp vuông 160x160x10lyx6000mm                    282,60                      26.000                7.347.600  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 175x175x2lyx6000mm                      65,19                      26.000                1.694.846  
Thép hộp vuông 175x175x2,5lyx6000mm                      81,25                      26.000                2.112.435  
Thép hộp vuông  175x175x3lyx6000mm                      97,21                      26.000                2.527.574  
Thép hộp vuông  175x175x3,5lyx6000mm                    113,09                      26.000                2.940.265  
Thép hộp vuông  175x175x4lyx6000mm                    128,87                      26.000                3.350.506  
Thép hộp vuông  175x175x5lyx6000mm                    160,14                      26.000                4.163.640  
Thép hộp vuông  175x175x6lyx6000mm                    191,04                      26.000                4.966.978  
Thép hộp vuông 175x175x8lyx6000mm                    251,70                      26.000                6.544.262  
Thép hộp vuông 175x175x10lyx6000mm                    310,86                      26.000                8.082.360  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 180x180x4lyx6000mm                    132,63                      26.000                3.448.474  
Thép hộp vuông 180x180x5lyx6000mm                    164,85                      26.000                4.286.100  
Thép hộp vuông 180x180x6lyx6000mm                    196,69                      26.000                5.113.930  
Thép hộp vuông 180x180x8lyx6000mm                    259,24                      26.000                6.740.198  
Thép hộp vuông 180x180x10lyx6000mm                    320,28                      26.000                8.327.280  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 200x200x4lyx6000mm                    147,71                      26.000                3.840.346  
Thép hộp vuông 200x200x5lyx6000mm                    183,69                      26.000                4.775.940  
Thép hộp vuông 200x200x6lyx6000mm                    219,30                      26.000                5.701.738  
Thép hộp vuông 200x200x8lyx6000mm                    289,38                      26.000                7.523.942  
Thép hộp vuông 200x200x10lyx6000mm                    357,96                      26.000                9.306.960  
Thép hộp vuông 200x200x12lyx6000mm                    425,03                      26.000              11.050.790  
                              -                                   -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 250x250x4lyx6000mm                    185,39                      26.000                4.820.026  
Thép hộp vuông 250x250x5lyx6000mm                    230,79                      26.000                6.000.540  
Thép hộp vuông 250x250x6lyx6000mm                    275,82                      26.000                7.171.258  
Thép hộp vuông 250x250x8lyx6000mm                    364,74                      26.000                9.483.302  
Thép hộp vuông 250x250x10lyx6000mm                    452,16                      26.000              11.756.160  
Thép hộp vuông 250x250x12lyx6000mm                    538,07                      26.000              13.989.830  
                                  -    
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá ( đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp vuông 300x300x4lyx6000mm                    223,07                      26.000                5.799.706  
Thép hộp vuông 300x300x5lyx6000mm                    277,89                      26.000                7.225.140  
Thép hộp vuông 300x300x6lyx6000mm                    332,34                      26.000                8.640.778  
Thép hộp vuông 300x300x8lyx6000mm                    440,10                      26.000              11.442.662  
Thép hộp vuông 300x300x10lyx6000mm                    546,36                      26.000              14.205.360  
Thép hộp vuông 300x300x12lyx6000mm                    651,11                      26.000              16.928.870  
Thép hộp vuông 300x300x15lyx6000mm                    805,41                      26.000              20.940.660  
 

Bảng giá thép hộp chữ nhật

QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 20x40x1lyx6000mm       5,46       23.000           125.663
Thép hộp chữ nhật 20x40x1,2lyx6000mm       6,51       23.000           149.755
Thép hộp chữ nhật 20x40x1,4lyx6000mm       7,54       23.000           173.501
Thép hộp chữ nhật 20x40x1,5lyx6000mm       8,05       23.000           185.244
Thép hộp chữ nhật 20x40x1,8lyx6000mm       9,56       23.000           219.953
Thép hộp chữ nhật 20x40x2,0lyx6000mm     10,55       23.000           242.659
Thép hộp chữ nhật 20x40x2,5yx6000mm     12,95       23.500           304.384
                           -  
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 25x50x1lyx6000mm       6,88       23.000           158.162
Thép hộp chữ nhật 25x50x1,2lyx6000mm       8,21       23.000           188.754
Thép hộp chữ nhật 25x50x1,4lyx6000mm       9,52       23.000           219.000
Thép hộp chữ nhật 25x50x1,5lyx6000mm     10,17       23.000           233.993
Thép hộp chữ nhật 25x50x1,8lyx6000mm     12,11       23.000           278.451
Thép hộp chữ nhật 25x50x2,0lyx6000mm     13,38       23.000           307.657
Thép hộp chữ nhật 25x50x2,5yx6000mm     16,49       24.000           395.640
Thép hộp chữ nhật 25x50x3,0lyx6000mm     19,50       24.000           467.986
Thép hộp chữ nhật 25x50x4,0lyx6000mm     25,25       24.000           605.894
       
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 30x60x1lyx6000mm       8,29       23.000           190.661
Thép hộp chữ nhật 30x60x1,2lyx6000mm       9,90       23.000           227.753
Thép hộp chữ nhật 30x60x1,4lyx6000mm     11,50       23.000           264.499
Thép hộp chữ nhật 30x60x1,5lyx6000mm     12,29       23.000           282.741
Thép hộp chữ nhật 30x60x1,8lyx6000mm     14,65       23.000           336.950
Thép hộp chữ nhật 30x60x2,0lyx6000mm     16,20       23.000           372.655
Thép hộp chữ nhật 30x60x2,5yx6000mm     20,02       23.000           460.403
Thép hộp chữ nhật 30x60x3,0lyx6000mm     23,74       24.000           569.722
Thép hộp chữ nhật 30x60x3,5yx6000mm     27,37       24.000           656.762
Thép hộp chữ nhật 30x60x4yx6000mm     30,90       24.000           741.542
                           -  
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 40x80x1lyx6000mm     11,12       23.000           255.659
Thép hộp chữ nhật 40x80x1,2lyx6000mm     13,29       23.000           305.751
Thép hộp chữ nhật 40x80x1,4lyx6000mm     15,46       23.000           355.496
Thép hộp chữ nhật 40x80x1,5lyx6000mm     16,53       23.000           380.238
Thép hộp chữ nhật 40x80x1,8lyx6000mm     19,74       23.000           453.946
Thép hộp chữ nhật 40x80x2,0lyx6000mm     21,85       23.000           502.651
Thép hộp chữ nhật 40x80x2,5yx6000mm     27,08       23.500           636.439
Thép hộp chữ nhật 40x80x3,0lyx6000mm     32,22       23.500           757.085
Thép hộp chữ nhật 40x80x3,5yx6000mm     37,26       23.500           875.518
Thép hộp chữ nhật 40x80x4,0lyx6000mm     42,20       24.000        1.012.838
Thép hộp chữ nhật 40x80x5,0yx6000mm     51,81       24.000        1.243.440
                           -  
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 50x100x1lyx6000mm     13,94       23.000           320.657
Thép hộp chữ nhật 50x100x1,2lyx6000mm     16,68       23.000           383.748
Thép hộp chữ nhật 50x100x1,4lyx6000mm     19,41       23.000           446.493
Thép hộp chữ nhật 50x100x1,5lyx6000mm     20,77       23.000           477.735
Thép hộp chữ nhật 50x100x1,8lyx6000mm     24,82       23.000           570.942
Thép hộp chữ nhật 50x100x2,0lyx6000mm     27,51       23.000           632.647
Thép hộp chữ nhật 50x100x2,5yx6000mm     34,15       23.000           785.393
Thép hộp chữ nhật 50x100x3,0lyx6000mm     40,69       24.000           976.666
Thép hộp chữ nhật 50x100x3,5yx6000mm     47,15       24.000        1.131.530
Thép hộp chữ nhật 50x100x4,0lyx6000mm     53,51       24.000        1.284.134
Thép hộp chữ nhật 50x100x5,0yx6000mm     65,94       25.000        1.648.500
Thép hộp chữ nhật 50x100x6,0yx6000mm     78,00       26.000        2.027.938
Thép hộp chữ nhật 50x100x8,0yx6000mm  100,98       26.000        2.625.542
                           -  
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 60x120x1lyx6000mm     16,77       23.000           385.655
Thép hộp chữ nhật 60x120x1,2lyx6000mm     20,08       23.000           461.746
Thép hộp chữ nhật 60x120x1,4lyx6000mm     23,37       23.000           537.490
Thép hộp chữ nhật 60x120x1,5lyx6000mm     25,01       23.000           575.232
Thép hộp chữ nhật 60x120x1,8lyx6000mm     29,91       23.000           687.939
Thép hộp chữ nhật 60x120x2,0lyx6000mm     33,16       23.000           762.643
Thép hộp chữ nhật 60x120x2,5yx6000mm     41,21       23.000           947.888
Thép hộp chữ nhật 60x120x3,0lyx6000mm     49,17       23.000        1.130.965
Thép hộp chữ nhật 60x120x3,5yx6000mm     57,04       23.000        1.311.876
Thép hộp chữ nhật 60x120x4,0lyx6000mm     64,81       23.000        1.490.621
Thép hộp chữ nhật 60x120x5,0yx6000mm     80,07       24.000        1.921.680
Thép hộp chữ nhật 60x120x6,0lyx6000mm     94,95       26.000        2.468.794
Thép hộp chữ nhật 60x120x8,0yx6000mm  123,59       26.000        3.213.350
                           -  
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 70x140x1,5lyx6000mm     29,25       23.000           672.729
Thép hộp chữ nhật 70x140x1,8lyx6000mm     35,00       23.000           804.935
Thép hộp chữ nhật 70x140x2,0lyx6000mm     38,81       23.000           892.639
Thép hộp chữ nhật 70x140x2,5yx6000mm     48,28       23.000        1.110.383
Thép hộp chữ nhật 70x140x3,0lyx6000mm     57,65       23.000        1.325.959
Thép hộp chữ nhật 70x140x3,5yx6000mm     66,93       23.000        1.539.369
Thép hộp chữ nhật 70x140x4,0lyx6000mm     76,11       23.000        1.750.613
Thép hộp chữ nhật 70x140x5,0yx6000mm     94,20       24.000        2.260.800
Thép hộp chữ nhật 70x140x6,0lyx6000mm  111,91       25.000        2.797.740
Thép hộp chữ nhật 70x140x8,0yx6000mm  146,20       25.000        3.654.960
                           -  
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 75x125x3,0lyx6000mm     54,82       26.000        1.425.434
Thép hộp chữ nhật 75x125x3,5yx6000mm     63,63       26.000        1.654.435
Thép hộp chữ nhật 75x125x4,0lyx6000mm     72,35       26.000        1.880.986
Thép hộp chữ nhật 75x125x5,0yx6000mm     89,49       26.000        2.326.740
Thép hộp chữ nhật 75x125x6,0lyx6000mm  106,26       26.000        2.762.698
Thép hộp chữ nhật 75x125x8,0yx6000mm  138,66       26.000        3.605.222
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 75x150x2,5yx6000mm     51,81       25.000        1.295.250
Thép hộp chữ nhật 75x150x3,0lyx6000mm     61,89       25.000        1.547.235
Thép hộp chữ nhật 75x150x3,5yx6000mm     71,87       25.000        1.796.865
Thép hộp chữ nhật 75x150x4,0lyx6000mm     81,77       25.000        2.044.140
Thép hộp chữ nhật 75x150x5,0yx6000mm  101,27       26.000        2.632.890
Thép hộp chữ nhật 75x150x6,0lyx6000mm  120,39       26.000        3.130.078
Thép hộp chữ nhật 75x150x8,0yx6000mm  157,50       26.000        4.095.062
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
                           -  
Thép hộp chữ nhật 80x120x2,5yx6000mm     45,92       25.000        1.148.063
Thép hộp chữ nhật 80x120x3,0lyx6000mm     54,82       25.000        1.370.610
Thép hộp chữ nhật 80x120x3,5yx6000mm     63,63       25.000        1.590.803
Thép hộp chữ nhật 80x120x4,0lyx6000mm     72,35       25.000        1.808.640
Thép hộp chữ nhật 80x120x5,0yx6000mm     89,49       25.000        2.237.250
Thép hộp chữ nhật 80x120x6,0lyx6000mm  106,26       26.000        2.762.698
Thép hộp chữ nhật 80x120x8,0yx6000mm  138,66       26.000        3.605.222
Thép hộp chữ nhật 80x120x10lyx6000mm  169,56       26.000        4.408.560
                           -  
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 100x150x2,5yx6000mm     57,70       25.000        1.442.438
Thép hộp chữ nhật 100x150x3,0lyx6000mm     68,95       25.000        1.723.860
Thép hộp chữ nhật 100x150x3,5yx6000mm     80,12       25.000        2.002.928
Thép hộp chữ nhật 100x150x4,0lyx6000mm     91,19       25.000        2.279.640
Thép hộp chữ nhật 100x150x5,0yx6000mm  113,04       25.000        2.826.000
Thép hộp chữ nhật 100x150x6,0lyx6000mm  134,52       26.000        3.497.458
Thép hộp chữ nhật 100x150x8,0yx6000mm  176,34       26.000        4.584.902
Thép hộp chữ nhật 100x150x10lyx6000mm  216,66       26.000        5.633.160
                           -  
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 100x200x2,5yx6000mm     69,47       25.000        1.736.813
Thép hộp chữ nhật 100x200x2,8lyx6000mm     77,65       25.000        1.941.274
Thép hộp chữ nhật 100x200x3lyyx6000mm     83,08       25.000        2.077.110
Thép hộp chữ nhật 100x200x3,5lyx6000mm     96,60       25.000        2.415.053
Thép hộp chữ nhật 100x200x4,0lyx6000mm  110,03       25.000        2.750.640
Thép hộp chữ nhật 100x200x5,0yx6000mm  136,59       25.000        3.414.750
Thép hộp chữ nhật 100x200x6,0lyx6000mm  162,78       26.000        4.232.218
Thép hộp chữ nhật 100x200x8,0yx6000mm  214,02       26.000        5.564.582
Thép hộp chữ nhật 100x200x10lyx6000mm  263,76       26.000        6.857.760
Thép hộp chữ nhật 100x200x12lyx6000mm  311,99       26.000        8.111.750
                           -  
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 150x200x2,5lyx6000mm     81,25       25.000        2.031.188
Thép hộp chữ nhật 150x200x3,0lyx6000mm     97,21       25.000        2.430.360
Thép hộp chữ nhật 150x200x3,5lyx6000mm  113,09       25.000        2.827.178
Thép hộp chữ nhật 150x200x4,0lyx6000mm  128,87       25.000        3.221.640
Thép hộp chữ nhật 150x200x5,0lyx6000mm  160,14       26.000        4.163.640
Thép hộp chữ nhật 150x200x6,0lyx6000mm  191,04       26.000        4.966.978
Thép hộp chữ nhật 150x200x8,0lyx6000mm  251,70       26.000        6.544.262
Thép hộp chữ nhật 150x200x10,0lyx6000mm  310,86       26.000        8.082.360
                           -  
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 150x250x5,0lyx6000mm  183,69       26.000        4.775.940
Thép hộp chữ nhật 150x250x6,0lyx6000mm  219,30       26.000        5.701.738
Thép hộp chữ nhật 150x250x8,0lyx6000mm  289,38       26.000        7.523.942
Thép hộp chữ nhật 150x250x10,0lyx6000mm  357,96       26.000        9.306.960
                           -  
QUY CÁCH HÀNG HOÁ  Khối Lượng (kg/Cây)   Đơn giá (đ/kg)   Thành Tiền 
Thép hộp chữ nhật 150x300x5,0lyx6000mm  207,24       26.000        5.388.240
Thép hộp chữ nhật 150x300x6,0lyx6000mm  247,56       26.000        6.436.498
Thép hộp chữ nhật 150x300x8,0lyx6000mm  327,06       26.000        8.503.622
Thép hộp chữ nhật 150x300x10,0lyx6000mm  405,06       26.000      10.531.560
 
Lưu ý: Bảng giá các loại thép hộp đen Trường Thịnh Phát - đại lý sắt thép HCM cập nhật ở trên chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép có thể tăng giảm hàng ngày. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline để được tư vấn và nhận bảng giá mới nhất.
 

Thép hộp đen là gì?

Thép hộp đen là thép không tráng và còn được gọi là thép đen. Màu tối đến từ oxit sắt hình thành trên bề mặt của nó trong quá trình sản xuất. Khi thép hộp được rèn, một lớp cặn oxit đen hình thành trên bề mặt của nó để tạo cho nó một lớp hoàn thiện như thường thấy trên loại thép hộp này.
 
Bảng giá thép hộp đen
 
Thép hộp không phải là hình trụ rắn bằng kim loại nên chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời để bảo vệ dây cáp hoặc để dẫn nước và các chất lỏng khác.
Độ bền của chúng có nghĩa là chúng có thể được sử dụng trên mặt đất nơi ống dẫn sẽ tiếp xúc với các phần tử hoặc được chôn ở nơi chúng có thể chống thủng trong bất kỳ công việc khai quật nào trong tương lai.
 
Bảng giá thép hộp đen
 
Độ dày, đường kính và hình dạng mặt cắt nhất quán dọc theo chiều dài của chúng có nghĩa là dễ dàng tính toán tổng trọng lượng của bất kỳ kích thước và chiều dài nào của thép hộp, sử dụng các phép toán cơ bản chỉ trong chốc lát.
Chúng tôi cũng liệt kê các trọng lượng điển hình trên một đơn vị chiều dài, giúp việc tính toán tổng trọng lượng cho một kích thước và độ dày nhất định của thép hộp trở nên dễ dàng hơn chỉ bằng cách nhân với đơn vị trọng lượng như đã liệt kê.
 
Bảng giá thép hộp đen
 
Độ bền kéo của thép hộp đen khiến nó trở thành lựa chọn tốt hơn cho mọi người để truyền tải nước và khí đốt ở các khu vực nông thôn và thành thị. Các ngành công nghiệp dầu khí sử dụng rộng rãi thép hộp đen để vận chuyển một lượng lớn dầu qua các vùng sâu vùng xa.
 
Bảng giá thép hộp đen
 
Mặc dù nó không có lớp chống ăn mòn như các loại thép hộp mạ kẽm hoặc các loại thép hộp hàn khác, nhưng khả năng chống cháy cao của nó đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống phun nước chữa cháy.
Trong hầu hết các trường hợp, làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của thép hộp đen trong các ứng dụng đã trở thành một vấn đề chủ đề của người dùng bây giờ và sau đó.
 
Bảng giá thép hộp đen
 
Không thể phủ nhận rằng thép hộp giá rẻ đen là sản phẩm có xu hướng dễ bị ăn mòn trong quá trình sử dụng, đặc biệt là trong những điều kiện khắc nghiệt nhất định. Có nhiều loại xử lý bề mặt kim loại cho thép hộp trong nhà máy hiện nay. Đối với một điều, các dịch vụ chế tạo như hoàn thiện kim loại nói chung sẽ làm tăng thêm thời gian giao hàng cho đơn đặt hàng của bạn.
 
Bảng giá thép hộp đen
 
Mặt khác, một lớp phủ thích hợp có thể trở thành một lớp màng bảo vệ hiệu quả cho thép hộp chống lại mọi hư hỏng hoặc sự cố để kéo dài tuổi thọ sử dụng trong các ứng dụng.
Đối với thép hộp mạ kẽm nhúng nóng, mạ kẽm đã được sử dụng để bảo vệ sắt thép khỏi bị gỉ hơn một trăm năm trong ngành công nghiệp gang thép. Mạ kẽm chỉ đơn giản là phủ kẽm lên các sản phẩm thép.
 
Bảng giá thép hộp đen
 
Giống như sơn, lớp phủ mạ kẽm bảo vệ các sản phẩm thép khỏi bị ăn mòn bằng cách tạo thành một rào cản giữa nền thép và môi trường, nhưng mạ kẽm còn đi xa hơn một bước so với sơn. Bên cạnh đó, nó có thể bảo vệ điện hóa một số ống thép cán nguội trong các ứng dụng.
Vì kẽm phản ứng điện hóa mạnh hơn thép nên nó bị oxy hóa để bảo vệ thép ở gần nó.
 
Bảng giá thép hộp đen
 
Kết quả là, ngay cả khi bề mặt thép mạ kẽm bị xước xuống thép trần, lớp phủ mạ kẽm sẽ giúp thép không bị gỉ. Ngoài ra, anodizing là một quá trình điện hóa tạo thành một lớp nhôm oxit bảo vệ trên bề mặt của nhôm. Nhôm oxit là một chất cứng, bền, chịu được thời tiết.
Lớp phủ là không thể thiếu với kim loại và không thể bong tróc hoặc bong tróc.
 
Bảng giá thép hộp đen
 
Trong một số trường hợp, có thể tồn tại các khuyết tật hàn đối với thép hộp đen đang sử dụng theo thời gian. Nói về mặt kỹ thuật, khuyết tật hàn là một dạng gián đoạn làm ảnh hưởng đến tính hữu dụng của mối hàn, điều này có thể khiến nó không thể đáp ứng các tiêu chuẩn / thông số kỹ thuật chấp nhận hiện hành tối thiểu.
 
Bảng giá thép hộp đen
 
Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều nhà sản xuất thép hộp ở Trung Quốc bắt đầu quan tâm nhiều đến việc cải tiến công nghệ hàn liên quan đến độ bền của mối hàn, kiểm soát độ xốp, hình dạng mối hàn, khôi phục khả năng chống ăn mòn và các vấn đề khác trong nhà máy.

Ứng dụng của thép hộp

Thép hộp chữ nhật

Thép hộp hình chữ nhật là một lựa chọn vật liệu xây dựng mạnh mẽ, đàn hồi, dẻo dai và bền có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng gần như vô tận. Cấu trúc dày đặc và khả năng hoàn thiện tốt cho phép thép hộp hình chữ nhật được sử dụng tĩnh hoặc động.
Thép hộp kết cấu hình chữ nhật có thể chịu được nhiệt độ, áp suất khắc nghiệt và một loạt các biến đổi khí hậu khác nhau, đồng thời được sử dụng trong cả môi trường công nghiệp và gia đình.
 
Bảng giá thép hộp đen
 
Thép hộp hình chữ nhật được sử dụng rộng rãi trong
  • bảo trì công nghiệp
  • nông nghiệp
  • thiết bị vận tải, xe kéo
  • giường xe tải
  • khung…

Thép hộp vuông

Thép hộp vuông là sản phẩm thép hình vuông, rỗng được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong tất cả các loại công trình xây dựng, chế tạo, sản xuất và sửa chữa nói chung. Thiết kế kiểu hộp của thép hộp vuông cho phép tăng độ cứng và sức mạnh so với các hình dạng thép khác.
Thép hộp vuông cũng có thể được uốn, tạo hình, gia công và hàn theo thông số kỹ thuật chính xác của bạn.
 
Bảng giá thép hộp đen
 
Các ứng dụng phổ biến của thép hộp vuông:
  • Cổng vào: nhà ở, chung cư, nhà máy,...
  • Hàng rào
  • Cột

Địa chỉ phân phối các loại thép uy tín giá rẻ

TRƯỜNG THỊNH PHÁT phân phối không chỉ các loại thép hộp đen uy tín, chất lượng cao như thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật mà còn có các loại thép phổ biến khác như thép hình, thép tấm, nhôm tấm, thép ống, và thép đặc chủng. Liên hệ với chúng tôi khi bạn cần tư vấn nhé!
0916.415.019