thepong
TRƯỜNG THỊNH PHÁT là một trong những cơ sở phân phối các loại thép uy tín và chất lượng nhất tại Bình Dương. Các sản phẩm được cung cấp như thép hộp, thép ống, thép tấm, thép tấm, thép hình,... Và sau đây là bảng giá thép hộp vuông, một trong hai loại thép hộp đang được kinh doanh tại Trường Thịnh Phát.
 

Bảng giá thép hộp vuông

BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 12x12x0,7lyx6000mm

               1,49   

            20.200   

        30.103   

Thép hộp vuông 12x12x0,8lyx6000mm

               1,69   

            20.200   

        34.099   

Thép hộp vuông 12x12x1lyx6000mm

               2,07   

            20.200   

        41.862   

Thép hộp vuông 12x12x1,1lyx6000mm

               2,26   

            20.200   

        45.630   

Thép hộp vuông 12x12x1,2lyx6000mm

               2,44   

            20.200   

        49.322   

Thép hộp vuông 12x12x1,4lyx6000mm

               2,80   

            20.200   

        56.476   

Thép hộp vuông 12x12x1,5lyx6000mm

               2,97   

            20.200   

        59.939   

 

                  -     

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 14x14x0,7lyx6000mm

               1,75   

            20.200   

        35.431   

Thép hộp vuông 14x14x0,8lyx6000mm

               1,99   

            20.200   

        40.188   

Thép hộp vuông 14x14x1lyx6000mm

               2,45   

            20.200   

        49.474   

Thép hộp vuông 14x14x1,1lyx6000mm

               2,67   

            20.200   

        54.003   

Thép hộp vuông 14x14x1,2lyx6000mm

               2,89   

            20.200   

        58.455   

Thép hộp vuông 14x14x1,4lyx6000mm

               3,32   

            20.200   

        67.132   

Thép hộp vuông 14x14x1,5lyx6000mm

               3,53   

            20.200   

        71.357   

 

                  -     

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 20x20x0,7lyx6000mm

               2,55   

            20.200   

        51.415   

Thép hộp vuông 20x20x0,8lyx6000mm

               2,89   

            20.200   

        58.455   

Thép hộp vuông 20x20x1lyx6000mm

               3,58   

            20.200   

        72.308   

Thép hộp vuông 20x20x1,1lyx6000mm

               3,92   

            20.200   

        79.120   

Thép hộp vuông 20x20x1,2lyx6000mm

               4,25   

            20.200   

        85.856   

Thép hộp vuông 20x20x1,4lyx6000mm

               4,91   

            20.200   

        99.100   

Thép hộp vuông 20x20x1,5lyx6000mm

               5,23   

            20.200   

      105.608   

Thép hộp vuông 20x20x2lyx6000mm

               6,78   

            20.200   

      137.004   

Thép hộp vuông 20x20x2,5lyx6000mm

               8,24   

            24.000   

      197.820   

 

                  -     

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 25x25x0,7lyx6000mm

               3,20   

            20.200   

        64.735   

Thép hộp vuông 25x25x0,8lyx6000mm

               3,65   

            20.200   

        73.678  

Thép hộp vuông 25x25x1lyx6000mm

               4,52   

            20.200   

        91.336   

Thép hộp vuông 25x25x1,1lyx6000mm

               4,95   

            20.200   

      100.051   

Thép hộp vuông 25x25x1,2lyx6000mm

               5,38   

            20.200   

      108.690   

Thép hộp vuông 25x25x1,4lyx6000mm

               6,22   

            20.200   

      125.740   

Thép hộp vuông 25x25x1,5lyx6000mm

               6,64   

            20.200   

      134.150   

Thép hộp vuông 25x25x2lyx6000mm

               8,67   

            20.200   

      175.061   

Thép hộp vuông 25x25x2,5lyx6000mm

             10,60   

            24.000   

      254.340   

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 30x30x0,7lyx6000mm

               3,86   

            20.200   

        78.054   

Thép hộp vuông 30x30x0,8lyx6000mm

               4,40   

            20.200   

        88.901   

Thép hộp vuông 30x30x1lyx6000mm

               5,46   

            20.200   

      110.365   

Thép hộp vuông 30x30x1,1lyx6000mm

               5,99   

            20.200   

      120.983   

Thép hộp vuông 30x30x1,2lyx6000mm

               6,51   

            20.200   

      131.524   

Thép hộp vuông 30x30x1,4lyx6000mm

               7,54   

            20.200   

      152.379   

Thép hộp vuông 30x30x1,5lyx6000mm

               8,05   

            20.200   

      162.693   

Thép hộp vuông 30x30x2lyx6000mm

             10,55   

            20.200   

      213.118   

Thép hộp vuông 30x30x2,5lyx6000mm

             12,95   

            24.000   

      310.860   

Thép hộp vuông 30x30x3lyx6000mm

             15,26   

            24.000   

      366.250   

Thép hộp vuông 30x30x4lyx6000mm

             19,59   

            24.000   

      470.246   

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 40x40x0,8lyx6000mm

               5,91   

            20.200   

      119.346   

Thép hộp vuông 40x40x1lyx6000mm

               7,35   

            20.200   

      148.422   

Thép hộp vuông 40x40x1,2lyx6000mm

               8,77   

            20.200   

      177.192   

Thép hộp vuông 40x40x1,4lyx6000mm

             10,18   

            20.200   

      205.659   

Thép hộp vuông 40x40x1,5lyx6000mm

             10,88   

            20.200   

      219.778   

Thép hộp vuông 40x40x1,8lyx6000mm

             12,95   

            20.200   

      261.679   

Thép hộp vuông 40x40x2lyx6000mm

             14,32   

            20.200   

      289.232   

Thép hộp vuông 40x40x2,5lyx6000mm

             17,66   

            23.000   

      406.238   

Thép hộp vuông 40x40x3lyx6000mm

             20,91   

            24.000   

      501.898   

Thép hộp vuông 40x40x4lyx6000mm

             27,13   

            25.000   

      678.240   

Thép hộp vuông 40x40x5lyx6000mm

             32,97   

            25.000   

      824.250   

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 50x50x1lyx6000mm

               9,23   

            20.200   

      186.478   

Thép hộp vuông 50x50x1,2lyx6000mm

             11,03   

            20.200   

      222.861   

Thép hộp vuông 50x50x1,4lyx6000mm

             12,82   

            20.200   

      258.938   

Thép hộp vuông 50x50x1,5lyx6000mm

             13,71   

            20.200   

      276.863   

Thép hộp vuông 50x50x1,8lyx6000mm

             16,35   

            20.200   

      330.181   

Thép hộp vuông 50x50x2lyx6000mm

             18,09   

            20.200   

      365.345   

Thép hộp vuông 50x50x2,5lyx6000mm

             22,37   

            23.000   

      514.568   

Thép hộp vuông 50x50x3lyx6000mm

             26,56   

            23.000   

      610.981   

Thép hộp vuông 50x50x4lyx6000mm

             34,67   

            24.000   

      831.974   

Thép hộp vuông 50x50x5lyx6000mm

             42,39   

            25.000   

   1.059.750  

Thép hộp vuông 50x50x6lyx6000mm

             49,74   

            25.000   

   1.243.440  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 60x60x1lyx6000mm

             11,12   

            20.200   

      224.535   

Thép hộp vuông 60x60x1,2lyx6000mm

             13,29   

            20.200   

      268.529   

Thép hộp vuông 60x60x1,4lyx6000mm

             15,46   

            20.200   

      312.218  

Thép hộp vuông 60x60x1,5lyx6000mm

             16,53   

            20.200   

      333.948   

Thép hộp vuông 60x60x1,8lyx6000mm

             19,74   

            20.200   

      398.683   

Thép hộp vuông 60x60x2lyx6000mm

             21,85   

            20.200   

      441.459   

Thép hộp vuông 60x60x2,5lyx6000mm

             27,08   

            20.200   

      547.067   

Thép hộp vuông 60x60x3lyx6000mm

             32,22   

            23.000   

      740.977   

Thép hộp vuông 60x60x4lyx6000mm

             42,20   

            23.000   

      970.637   

Thép hộp vuông 60x60x5lyx6000mm

             51,81   

            25.000   

   1.295.250  

Thép hộp vuông 60x60x6lyx6000mm

             61,04   

            25.000   

   1.526.040  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 70x70x4lyx6000mm

             49,74   

            20.200   

   1.004.700  

Thép hộp vuông 70x70x5lyx6000mm

             61,23   

            20.200   

   1.236.846  

Thép hộp vuông 70x70x6lyx6000mm

             72,35   

            25.000   

   1.808.640  

Thép hộp vuông 70x70x8lyx6000mm

             93,45   

            25.000   

   2.336.160  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 75x75x1,5lyx6000mm

             20,77   

            20.200   

      419.576   

Thép hộp vuông 75x75x1,8lyx6000mm

             24,82   

            20.200   

      501.436   

Thép hộp vuông 75x75x2lyx6000mm

             27,51   

            20.200   

      555.629   

Thép hộp vuông 75x75x2,5lyx6000mm

             34,15   

            20.200   

      689.780   

Thép hộp vuông 75x75x3lyx6000mm

             40,69   

            23.000   

      935.971   

Thép hộp vuông 75x75x4lyx6000mm

             53,51   

            23.000   

   1.230.629  

Thép hộp vuông 75x75x5lyx6000mm

             65,94   

            25.000   

   1.648.500  

Thép hộp vuông 75x75x6lyx6000mm

             78,00   

            26.000   

   2.027.938  

Thép hộp vuông 75x75x8lyx6000mm

           100,98   

            26.000   

   2.625.542  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 80x80x2lyx6000mm

             29,39   

            20.200   

      593.686   

Thép hộp vuông 80x80x2,5lyx6000mm

             36,50   

            20.200   

      737.351   

Thép hộp vuông 80x80x3lyx6000mm

             43,52   

            20.200   

      879.112   

Thép hộp vuông 80x80x4lyx6000mm

             57,27   

            20.200   

   1.156.927  

Thép hộp vuông 80x80x5lyx6000mm

             70,65   

            23.000   

   1.624.950  

Thép hộp vuông 80x80x6lyx6000mm

             83,65   

            25.000   

   2.091.240  

Thép hộp vuông 80x80x8lyx6000mm

           108,52   

            26.000   

   2.821.478  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 90x90x1lyx6000mm

             16,77   

            20.200   

      338.706   

Thép hộp vuông 90x90x1,2lyx6000mm

             20,08   

            20.200   

      405.533   

Thép hộp vuông 90x90x1,4lyx6000mm

             23,37   

            20.200   

      472.057   

Thép hộp vuông 90x90x1,5lyx6000mm

             25,01   

            20.200   

      505.204   

Thép hộp vuông 90x90x1,8lyx6000mm

             29,91   

            20.200  

      604.190   

Thép hộp vuông 90x90x2lyx6000mm

             33,16   

            20.200   

      669.800   

Thép hộp vuông 90x90x2,5lyx6000mm

             41,21   

            23.000   

      947.888   

Thép hộp vuông 90x90x3lyx6000mm

             49,17   

            23.000   

   1.130.965  

Thép hộp vuông 90x90x4lyx6000mm

             64,81   

            23.000   

   1.490.621  

Thép hộp vuông 90x90x5lyx6000mm

             80,07   

            24.000   

   1.921.680  

Thép hộp vuông 90x90x6lyx6000mm

             94,95   

            25.000   

   2.373.840  

Thép hộp vuông 90x90x8lyx6000mm

           123,59   

            26.000   

   3.213.350  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 100x100x1,2lyx6000mm

             22,34   

            20.200   

      451.201   

Thép hộp vuông 100x100x1,4lyx6000mm

             26,01   

            20.200   

      525.336   

Thép hộp vuông 100x100x1,5lyx6000mm

             27,84   

            20.200   

      562.289   

Thép hộp vuông 100x100x1,8lyx6000mm

             33,30   

            20.200   

      672.692   

Thép hộp vuông 100x100x2lyx6000mm

             36,93   

            20.200   

      745.913   

Thép hộp vuông 100x100x2,5lyx6000mm

             45,92   

            21.000   

      964.373   

Thép hộp vuông 100x100x3lyx6000mm

             54,82   

            21.000   

   1.151.312  

Thép hộp vuông 100x100x3,5lyx6000mm

             63,63   

            21.000   

   1.336.274  

Thép hộp vuông 100x100x4lyx6000mm

             72,35   

            21.000   

   1.519.258  

Thép hộp vuông 100x100x5lyx6000mm

             89,49   

            21.000  

   1.879.290  

Thép hộp vuông 100x100x6lyx6000mm

           106,26   

            21.000   

   2.231.410  

Thép hộp vuông 100x100x8lyx6000mm

           138,66   

            21.000   

   2.911.910  

Thép hộp vuông 100x100x10lyx6000mm

           169,56   

            21.000   

   3.560.760  

Thép hộp vuông 100x100x12lyx6000mm

           198,95   

            21.000   

   4.177.958  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 120x120x2lyx6000mm

             44,46   

            21.000   

      933.710   

Thép hộp vuông 120x120x2,5lyx6000mm

             55,34   

            21.000   

   1.162.193  

Thép hộp vuông  120x120x3lyx6000mm

             66,13   

            21.000   

   1.388.696  

Thép hộp vuông 120x120x3,5lyx6000mm

             76,82   

            21.000   

   1.613.222  

Thép hộp vuông 120x120x4lyx6000mm

             87,42   

            21.000   

   1.835.770  

Thép hộp vuông 120x120x5lyx6000mm

           108,33   

            21.000   

   2.274.930  

Thép hộp vuông 120x120x6lyx6000mm

           128,87   

            21.000   

   2.706.178  

Thép hộp vuông 120x120x8lyx6000mm

           168,81   

            21.000   

   3.544.934  

Thép hộp vuông 120x120x10lyx6000mm

           207,24   

            21.000   

   4.352.040  

Thép hộp vuông 100x100x12lyx6000mm

           244,17   

            21.000   

   5.127.494  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 125x125x2lyx6000mm

             46,35   

            21.000   

      973.274   

Thép hộp vuông 125x125x2,5lyx6000mm

             57,70   

            21.000   

   1.211.648  

Thép hộp vuông 125x125x3lyx6000mm

             68,95   

            21.000   

   1.448.042  

Thép hộp vuông 125x125x3,5lyx6000mm

             80,12   

            21.000   

   1.682.459  

Thép hộp vuông 125x125x4lyx6000mm

             91,19   

            21.000   

   1.914.898  

Thép hộp vuông 125x125x5lyx6000mm

           113,04   

            21.000   

   2.373.840  

Thép hộp vuông 125x125x6lyx6000mm

           134,52   

            21.000   

   2.824.870  

Thép hộp vuông 125x125x8lyx6000mm

           176,34   

            21.000   

   3.703.190  

Thép hộp vuông 125x125x10lyx6000mm

           216,66   

            21.000   

   4.549.860  

Thép hộp vuông 125x125x12lyx6000mm

           255,47   

            21.000   

   5.364.878  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 150x150x2lyx6000mm

             55,77   

            21.000   

   1.171.094  

Thép hộp vuông 150x150x2,5lyx6000mm

             69,47   

            21.000   

   1.458.923  

Thép hộp vuông 150x150x3lyx6000mm

             83,08   

            21.000   

   1.744.772  

Thép hộp vuông  150x150x3,5lyx6000mm

             96,60   

            21.000   

   2.028.644  

Thép hộp vuông 150x150x4lyx6000mm

           110,03   

            21.000   

   2.310.538  

Thép hộp vuông 150x150x5lyx6000mm

           136,59   

            21.000   

   2.868.390   

Thép hộp vuông 150x150x6lyx6000mm

           162,78   

            21.000   

   3.418.330  

Thép hộp vuông 150x150x8lyx6000mm

           214,02   

            21.000   

   4.494.470  

Thép hộp vuông 150x150x10lyx6000mm

           263,76   

            21.000   

   5.538.960  

Thép hộp vuông 150x150x12lyx6000mm

           311,99   

            21.000   

   6.551.798  

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 160x160x5lyx6000mm

           146,01   

            21.000   

   3.066.210  

Thép hộp vuông 160x160x6lyx6000mm

           174,08   

            21.000   

   3.655.714  

Thép hộp vuông 160x160x8lyx6000mm

           229,09   

            21.000   

   4.810.982  

Thép hộp vuông 160x160x10lyx6000mm

           282,60   

            21.000   

   5.934.600  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 175x175x2lyx6000mm

             65,19   

            22.000   

   1.434.101  

Thép hộp vuông 175x175x2,5lyx6000mm

             81,25   

            22.000   

   1.787.445  

Thép hộp vuông 175x175x3lyx6000mm

             97,21   

            22.000   

   2.138.717  

Thép hộp vuông 175x175x3,5lyx6000mm

           113,09   

            22.000   

   2.487.916  

Thép hộp vuông 175x175x4lyx6000mm

           128,87   

            22.000   

   2.835.043  

Thép hộp vuông  175x175x5lyx6000mm

           160,14   

            22.000   

   3.523.080  

Thép hộp vuông 175x175x6lyx6000mm

           191,04   

            22.000   

   4.202.827  

Thép hộp vuông 175x175x8lyx6000mm

           251,70   

            22.000   

   5.537.453  

Thép hộp vuông 175x175x10lyx6000mm

           310,86   

            22.000   

   6.838.920  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 180x180x4lyx6000mm

           132,63   

            23.000   

   3.050.573  

Thép hộp vuông 180x180x5lyx6000mm

           164,85   

            23.000   

   3.791.550  

Thép hộp vuông 180x180x6lyx6000mm

           196,69   

            23.000   

   4.523.861  

Thép hộp vuông 180x180x8lyx6000mm

           259,24   

            23.000   

   5.962.483  

Thép hộp vuông 180x180x10lyx6000mm

           320,28   

            23.000   

   7.366.440  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 200x200x4lyx6000mm

           147,71   

            23.000   

   3.397.229  

Thép hộp vuông 200x200x5lyx6000mm

           183,69   

            23.000   

   4.224.870  

Thép hộp vuông 200x200x6lyx6000mm

           219,30   

            23.000   

   5.043.845  

Thép hộp vuông 200x200x8lyx6000mm

           289,38   

            23.000   

   6.655.795  

Thép hộp vuông 200x200x10lyx6000mm

           357,96   

            23.000   

   8.233.080  

Thép hộp vuông 200x200x12lyx6000mm

           425,03   

            23.000   

   9.775.699  

 

                  -     

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 250x250x4lyx6000mm

           185,39   

            23.000   

   4.263.869  

Thép hộp vuông 250x250x5lyx6000mm

           230,79   

            23.000   

   5.308.170  

Thép hộp vuông 250x250x6lyx6000mm

           275,82   

            23.000   

   6.343.805  

Thép hộp vuông 250x250x8lyx6000mm

           364,74   

            23.000   

   8.389.075  

Thép hộp vuông 250x250x10lyx6000mm

           452,16   

            23.000   

 10.399.680  

Thép hộp vuông 250x250x12lyx6000mm

           538,07   

            23.000   

 12.375.619  

 

 

 

                -     

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây) 

 Đơn giá ( đ/kg) 

 Thành Tiền 

Thép hộp vuông 300x300x4lyx6000mm

           223,07   

            23.000   

   5.130.509  

Thép hộp vuông 300x300x5lyx6000mm

           277,89   

            23.000   

   6.391.470  

Thép hộp vuông 300x300x6lyx6000mm

           332,34   

            23.000   

   7.643.765  

Thép hộp vuông 300x300x8lyx6000mm

           440,10  

            23.000   

 10.122.355  

Thép hộp vuông 300x300x10lyx6000mm

           546,36   

            23.000   

 12.566.280  

Thép hộp vuông 300x300x12lyx6000mm

           651,11   

            23.000   

 14.975.539  

Thép hộp vuông 300x300x15lyx6000mm

           805,41   

            23.000   

 18.524.430  

 

 
Lưu ý:Bảng giá thép hộp vuông Trường Thịnh Phát cập nhật ở trên chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép có thể tăng giảm hàng ngày. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline để được tư vấn và nhận bảng giá mới nhất.
 

Thép hộp là gì?

Thép hộp là một trong những loại thép được sử dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực. Lí do là vì chúng có các ưu điểm như nhẹ, bền, có nhiều kích thước với dễ dàng gia công để phù hợp với nhiều công trình khác nhau.
Ngoài ra, nó còn có khả năng chống ăn mòn và chịu được sự tác động lực khác.
 
Bảng giá thép hộp vuông
 
Tại Trường Thịnh Phát, hai loại thép hộp được phân phối chính làm thép hộp chữ nhậtthép hộp vuông. Tùy mỗi loại sẽ có ưu nhược điểm khác nhau nên bạn cần tìm hiểu trước khi mua nhé.

Ưu điểm thép hộp

Hiện nay, thép hộp hình chữ nhật và thép hộp vuông là sự lựa chọn được ưu tiên trong nhiều ngành công nghiệp.
 
Bảng giá thép hộp vuông
 
Không những bền và chắc, thép hộp có khả năng tạo ra sức mạnh để chịu được trọng lượng lớn. Điều đó có nghĩa là để hoàn thành công trình thì sẽ cần ít thép hơn trọng lượng so với các vật liệu khác. Chính vì thế mà một ưu điểm đã được tạo ra là tiết kiệm chi phí.
 
Bảng giá thép hộp vuông
 
Một số lợi thế khác của thép hộp như:
  • Bảo vệ môi trường do có thể tái chế
  • Chịu được lực tác động nên sẽ không cong vênh
  • Chống cháy
  • Độ bền cao
  • Tiết kiệm chi phí
  • Tăng cường sức mạnh đồng đều

Tìm hiểu nguyên liệu sản xuất thép hộp để biết thêm về các đặc tính

Thành phần của thép nói chung là thành phần của sắt và cacbon cùng với các nguyên tố vi lượng khác tạo nên thành phần thiểu số của vật liệu.
 
Bảng giá thép hộp vuông
 
Niken và mangan thường được thêm vào các thành phần thép thô để tăng cường độ bền kéo và tăng tính ổn định trong dung dịch sắt-cacbon. Ngoài ra, crom làm tăng độ cứng của thép, đồng thời nhiệt độ nóng chảy, vanadi cũng làm tăng độ cứng đồng thời làm cho kim loại ít bị mỏi.
 
Bảng giá thép hộp vuông
 
Sắt và cacbon nguyên liệu chủ yếu để sản xuất thép hộp. Ngoài ra, để tăng tính ổn định và tạo nên độ bền, người ta còn thêm vào các thành phần thép thô mangan và niken. Vanadi vừa làm tăng độ cứng vừa giúp cho kim loại giảm đi sự mỏi. Và để tăng cường thêm cho độ bền của thép thì người ta sẽ bỏ crom vào.
 
Bảng giá thép hộp vuông
 
Chính nhờ những nguyên liệu trên mà thép hộp không chỉ chịu được nhiệt độ với thời tiết khắc nghiệt và áp suất, mà còn chịu được lực lớn tác động. Nó được ứng dụng xây dựng, sản xuất trong môi trường dân dụng lẫn công nghiệp.

Thép hộp vuông là gì?

Thép hộp vuông có tiết diện hình vuông và kết cấu bên trong rỗng. Do là hình vuông nên chiều dài và chiều rộng của tiết diện sẽ bằng nhau. Thép hộp vuông không chỉ được sử dụng phổ biến trong nước mà còn ở các nước có nền công nghiệp phát triển như Mỹ, Anh, Pháp,...
Thép hộp vuông sẽ có độ bền và khả năng chịu lực cao.
 
Bảng giá thép hộp vuông
 
Bên cạnh đó, thép hộp vuông mạ kẽm qua quá trình nhúng nóng cũng có thể chống ăn mòn lớp thép bên trong.
Thép hộp vuông chia làm hai loại chính là hộp vuông đen và mạ kẽm. Với từng mục đích sử dụng khác nhau, từng loại thép hộp sẽ có kích thước và ưu điểm phù hợp. Chúng ta có thể biết đến cửa, khung mái nhà, hàng rào,... Đó chính là những ứng dụng của thép hộp vuông ở lĩnh vực xây dựng nhà cửa.

Ứng dụng của thép hộp vuông trong xây dựng nhà ở

Thép hộp vuông được nhiều ngành công nghiệp đánh giá cao do tính linh hoạt của nó. Ngoài ra hiệu suất, độ bền và tuổi thọ của chúng cũng giúp thép hộp vuông trở thành ưu tiên hàng đầu.
Để giúp bạn hình dung rõ về những ứng dụng của thép hộp vuông, Trường Thịnh Phát sẽ chỉ ra những công trình quen thuộc có sử dụng chúng.
Hàng rào
Hàng rào thì vô cùng quen thuộc nhất là đối với những khu dân cư, nhà có sân sau, sân vườn cần có sự ngăn cách. Ngoài ra, tại những khu nông nghiệp nó được dùng để bảo vệ gia súc, vụ thu hoạch, máy móc thiết bị,...
Thép hộp vuông có thể dễ dàng gia công và tạo hình theo các kích thước, kiểu mẫu khác nhau. Vì vậy mà chúng có thể dùng để xây dựng hàng rào.
 
Bảng giá thép hộp vuông
 
Nếu bạn sử dụng thép hộp vuông mạ kẽm cho trường hợp này thì vô cùng hợp lí vì nó sẽ không bị gỉ. Còn nếu bạn quyết định sử dụng thép hộp vuông đen thì cần phải bôi thêm một lớp sơn bảo vệ, tăng cường độ bền và chống oxi hóa.
Tóm lại việc xây hàng rào bằng thép hộp vuông sẽ vô cùng hợp lí không chỉ có được những ưu điểm bền chắc mà còn về thẩm mĩ.
Cổng vào
Thép hộp vuông là lựa chọn phù hợp nhất cho cổng vào ở khu dân cư, nhà ở,... nó sẽ mang lại cho bạn ngôi nhà tối tân hoặc đương đại hấp dẫn nhờ vào những kiểu dáng đẹp được gia công, hàn từ thép hộp vuông.
Bất cứ ai ai cũng muốn cải thiện an ninh khu mình ở, và thép hộp không chỉ giúp bạn điều đó mà còn giúp bạn cải thiện được sự thẩm mỹ ở chiếc cổng ra vào. Thép hộp tạo hình nguội sẽ dễ uốn và có độ dẻo cao nên bạn có thể uốn lượn nó để phù hợp với thiết kế, yêu cầu của bản thân.
 
Bảng giá thép hộp vuông
 
Ngoài những cổng ra vào truyền thống, hàng rào thép hộp còn tích hợp công nghệ hiện đại để tạo ra cửa quay, cửa mở đóng tự động,... phục vụ cho nhiều nhu cầu.
Cột
Nếu trước đây bạn cảm thấy kết cấu rỗng bên trong thép hộp vuông sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng chịu tải trọng thì đó có thể là quan điểm sai lầm. Thép hộp vuông không chỉ có đặc tính đó mà còn nhẹ, bền nên được ưu tiên hơn so với các loại vật liệu khác khi làm cột. Tỷ lệ cường độ trên trọng lượng của thép hộp có thể được so sánh với gỗ, PVC nguyên chất hoặc ngay cả bê tông.
 
Bảng giá thép hộp vuông
 
Bạn có thể tạo thành cột chỉ nhờ vào thép hộp vuông hoặc có thể kết hợp thép hộp vuông cùng với bê tông. Điều này sẽ càng tăng cường độ bền lên. Việc bổ sung thép hộp vào bê tông sẽ giảm chi phí và chịu tác động vật lý tốt hơn. Ngoài ra lớp bê tông bên ngoài cũng sẽ bao bọc thép hộp tránh khỏi sự khắc nghiệt của môi trường tăng tuổi thọ.

Địa chỉ phân phối các loại thép uy tín giá rẻ

TRƯỜNG THỊNH PHÁT phân phối không chỉ các loại thép hộpuy tín, chất lượng cao như thép hộp vuôngthép hộp chữ nhật mà còn có các loại thép phổ biến khác nhưthép hình, thép tấm, nhôm tấm, thép ống, vàthép đặc chủng. Liên hệ với chúng tôi khi bạn cần tư vấn nhé!
0916.415.019